4 de set. 2009

convocatòria a assemblea general

Convocatòria a assemblea general ordinària de l'APA d'Alcampell
Dia: dimarts 22 de setembre de 2009
Hora: 17:00 en primera convocatòria i 17:30 en segona
Lloc: escoles; carrer Autonomía de Aragón, 3; 22560 ALCAMPELL
-- ordre del dia --
1. Acollida a les noves famílies.
2. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
3. Renovació de càrrecs.
4. Model organitzatiu i línies de treball.
5. Informacions:
* quotes
* menjador
* material per a infantil
* consell escolar
6. Torn obert de paraules.
--
Alcampell, 4 de setembre de 2009
La Junta Directiva


Convocatoria a asamblea general ordinaria del APA de Alcampell
Día: martes 22 de setiembre de 2009
Hora: 17:00 en primera convocatoria y 17:30 en segunda
Lugar: escuela; calle Autonomía de Aragón, 3; 22560 ALCAMPELL
-- orden del día --
1. Acogida a las nuevas familias.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Renovación de cargos.
4. Modelo organizativo y líneas de trabajo.
5. Informaciones:
* cuotas
* comedor
* material para infantil
* consejo escolar
6. Turno abierto de palabras.
--
Alcampell, 4 de setiembre de 2009
La Junta Directiva