13 de nov. 2009

convocatòria a assemblea general

Convocatòria a assemblea general ordinària de l'APA d'Alcampell
Dia: dimecres 25 de novembre de 2009
Hora: 17:00 en primera convocatòria i 17:30 en segona
Lloc: escoles; carrer Autonomía de Aragón, 3; 22560 ALCAMPELL
-- ordre del dia --
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Manteniment i seguretat del recinte escolar.
3. L'AMPA d'àmbit de CRA.
4. Xandals.
5. Aigua de boca per al menjador escolar.
6. Informacions breus:
* alumnes i grups
* subvencions
* activitats
* consell escolar
7. Torn obert de paraules.
--
Alcampell, 13 de novembre de 2009
La Junta Directiva


Convocatoria a asamblea general ordinaria del APA de Alcampell
Día: miércoles 25 de noviembre de 2009
Hora: 17:00 en primera convocatoria y 17:30 en segunda
Lugar: escuela; calle Autonomía de Aragón, 3; 22560 ALCAMPELL
-- orden del día --
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Mantenimiento y seguridad del recinto escolar.
3. El AMPA de ámbito de CRA.
4. Chandals.
5. Agua de boca para el comedor escolar.
6. Informaciones breves:
* alumnos y grupos
* subvenciones
* actividades
* consejo escolar
7. Turno abierto de palabras.
--
Alcampell, 13 de noviembre de 2009
La Junta Directiva